Notariusz Szczecin
Przemysław Guckler

Notariusz Przemysław Guckler

KANCELARIA NOTARIALNA SZCZECIN - NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GUCKLER

Prowadzona w Szczecinie Kancelaria Notarialna Przemysława Guckler obsługuje zarówno osoby prywatne, jak i firmy, spółki oraz innego rodzaju podmioty, w tym organy administracji publicznej. Notariusz wykonuje swoje czynności w biurze – jeśli jednak ich charakter lub szczególne okoliczności przemawiają za tym, aby były realizowane poza nim, istnieje taka możliwość. Specjalista jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, a w ramach swoich obowiązków m.in. zapobiega sporom sądowym poprzez dokładne wytłumaczenie stronom zawierającym umowę jej brzmienia i konsekwencji prawnych – praw i obowiązków.

Notariusze zobligowani są do odmowy dokonania czynności, która dotyczy: ich własnej osoby, małżonka, krewnych, powinowatych, innych osób określonych w Ustawie.

Świadczone czynności związane są ze sprawami, w których strony są zobowiązane lub chcą nadać formę notarialną dokumentowi. Pomoc notariusza może więc dotyczyć np. sporządzenia umowy, poświadczenia testamentu lub innego pisma mającego charakter urzędowy.

OBOWIĄZKI NOTARIUSZA

Zgodnie z obowiązującym prawem notariusz dokonuje czynności notarialnych.

Obowiązkiem notariusza jest m.in.:

  • sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia dziedziczenia i innych,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • przygotowywanie protestów weksli i czeków,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, określonych przepisami informacji na informatycznym nośniku danych,
  • przygotowywanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów – na żądanie stron.

Wszelkie akty i dokumenty, jakie opracowują biura notarialne, powinny być sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzysty. Ponadto notariusze są zobligowani do czuwania nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których dana czynność może spowodować skutki prawne.

Kancelarie notarialne to także organy, w których pobiera się, a następnie odprowadza na rzecz Skarbu Państwa i samorządów m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych czy darowizny.

NOTARIUSZ SZCZECIN - NASZA KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE

Aby skorzystać z usług, jakie oferuje biuro notarialne w Szczecinie, prosimy o wcześniejsze osobiste, telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się i umówienie dogodnego terminu. Oprócz tego bezpłatnie można uzyskać więcej szczegółowych informacji m.in. na temat przebiegu danych czynności, potrzebnych dokumentów czy pobieranych przez notariusza opłat. Wszystkie sprawy, jakie trafiają do kancelarii, realizowane są sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej.

SZANOWNY KLIENCIE,


W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA I OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE OBOSTRZENIAMI, PROSIMY BEZPOŚREDNIO PO WEJŚCIU DO KANCELARII O DEZYNFEKCJĘ RĄK I ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH ORAZ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI O UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH NOTARIALNYCH BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH I PRZYBYWANIE DO KANCELARII W ŚCIŚLE UMÓWIONYCH GODZINACH.