Notariusz Szczecin
Przemysław Guckler

Notariusz Przemysław Guckler

KANCELARIA NOTARIALNA SZCZECIN - NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GUCKLER

Prowadzona w Szczecinie Kancelaria Notarialna Przemysława Guckler obsługuje zarówno osoby prywatne, jak i firmy, spółki oraz innego rodzaju podmioty, w tym organy administracji publicznej. Notariusz wykonuje swoje czynności w biurze – jeśli jednak ich charakter lub szczególne okoliczności przemawiają za tym, aby były realizowane poza nim, istnieje taka możliwość. Specjalista jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, a w ramach swoich obowiązków m.in. zapobiega sporom sądowym poprzez dokładne wytłumaczenie stronom zawierającym umowę jej brzmienia i konsekwencji prawnych – praw i obowiązków.

Notariusze zobligowani są do odmowy dokonania czynności, która dotyczy: ich własnej osoby, małżonka, krewnych, powinowatych, innych osób określonych w Ustawie.

Świadczone czynności związane są ze sprawami, w których strony są zobowiązane lub chcą nadać formę notarialną dokumentowi. Pomoc notariusza może więc dotyczyć np. sporządzenia umowy, poświadczenia testamentu lub innego pisma mającego charakter urzędowy.

OBOWIĄZKI NOTARIUSZA

Zgodnie z obowiązującym prawem notariusz dokonuje czynności notarialnych.

Obowiązkiem notariusza jest m.in.:

  • sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia dziedziczenia i innych,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • przygotowywanie protestów weksli i czeków,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, określonych przepisami informacji na informatycznym nośniku danych,
  • przygotowywanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów – na żądanie stron.

Wszelkie akty i dokumenty, jakie opracowują biura notarialne, powinny być sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzysty. Ponadto notariusze są zobligowani do czuwania nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których dana czynność może spowodować skutki prawne.

Kancelarie notarialne to także organy, w których pobiera się, a następnie odprowadza na rzecz Skarbu Państwa i samorządów m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych czy darowizny.

NOTARIUSZ SZCZECIN - NASZA KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE

Aby skorzystać z usług, jakie oferuje biuro notarialne w Szczecinie, prosimy o wcześniejsze osobiste, telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się i umówienie dogodnego terminu. Oprócz tego bezpłatnie można uzyskać więcej szczegółowych informacji m.in. na temat przebiegu danych czynności, potrzebnych dokumentów czy pobieranych przez notariusza opłat. Wszystkie sprawy, jakie trafiają do kancelarii, realizowane są sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej.

FAQ

Czym zajmuje się notariusz?

Jako urzędnik państwowy notariusz zajmuje się m.in. spisywaniem testamentów, poświadczaniem aktów dziedziczenia oraz sporządzaniem umów: sprzedaży nieruchomości, darowizny, zniesienia współwłasności, deweloperskich, majątkowych małżeńskich. W kancelarii notarialnej w Szczecinie przygotowuje oraz zaświadcza także pełnomocnictwa, umowy i statuty. Wszystkie akty notarialne powodują określone skutki prawne.

Czy notariusz może dokonywać czynności notarialnych poza kancelarią?

Dokonywane przez notariusza czynności notarialne mogą być realizowane poza biurem w Szczecinie tylko wtedy, jeśli przemawia za tym ich charakter i w szczególnych okolicznościach. Do nich zalicza się np. zły stan zdrowia klienta, z którym wiąże się konieczność wyjazdu do szpitala, aby sporządzić testament, walne zgromadzenie spółki czy zebranie wspólnoty mieszkaniowej.

Kiedy notariusz może odmówić czynności?

Są sytuacje, w których notariusze nie muszą godzić się na sporządzenie aktu notarialnego. Korzystają z tej możliwości, gdy uznają, że przedstawione im dokumenty zawierają błędy, które rzutują na ich zgodność z obowiązującym prawem lub nie są one prawomocne. Mogą też odmówić czynności notarialnych, jeśli podejrzewają, że jedna ze stron działa pod naciskiem, bądź istnieje prawdopodobieństwo, że umowa, którą mają poświadczyć, doprowadzi do pokrzywdzenia jednej ze stron.

Co to jest akt notarialny i co zawiera?

To dokument, który mogą sporządzić wyłącznie notariusze. Jego oryginał zawsze przechowują kancelarie notarialne. Poza niezbędnymi danymi notariusza oraz stron zawiera oświadczenia zainteresowanych, stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty przez uczestników i podpisany. W akcie notarialnym znajduje się również informacja o pobranej opłacie, w tym o wysokości taksy, jego tytuł oraz numer Repertorium.

Jak długo notariusz przechowuje akty notarialne?

Każdy oryginał aktu notarialnego jest przechowywany w biurze notarialnym przez 10 lat. Przez ten czas nie może on zostać zarchiwizowany przez kancelarię. Jeśli w tym okresie klient zażyczy sobie otrzymać wypis aktu, może go uzyskać. Gdy upłynie ten termin, notariusz przekazuje dokument do archiwum ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Co to jest wypis aktu notarialnego?

Jest to dokument będący powtórzeniem oryginału aktu notarialnego, bez poprawek i przekreśleń, które znajdują się w finalnej wersji. Notariusz zaznacza w nim na końcu, komu i kiedy został wydany, podpisuje go oraz opatruje pieczęcią. Jeśli wypis ma więcej niż jeden arkusz, powinien być ponumerowany, połączony, parafowany na każdej stronie i spojony pieczęcią.

Czy notariusz ma obowiązek sprawdzenia księgi wieczystej?

Przy sporządzaniu w kancelarii aktu notarialnego dotyczącego np. sprzedaży nieruchomości na podstawie przedstawionych notariuszowi dokumentów, nie ma on obowiązku uzyskiwania i sprawdzania wypisu z ksiąg wieczystych. Ich prawdziwość może zbadać, gdy zauważy, że budzi ona wątpliwości. Robi to z własnej woli albo na zlecenie jednej ze stron.

Na czym polega poświadczenie podpisu u notariusza?

Potwierdzenie autentyczności podpisu u notariusza to czynność, która polega na złożeniu podpisu trwałym środkiem pisarskim w obecności tego urzędnika. Drugi wariantem jest złożenie przed nim oświadczenia przez zainteresowanego, że widniejący na danym dokumencie podpis należy do niego. Tego rodzaju poświadczenia wymagane są np. w przypadku umowy zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa, wzorów podpisów osób reprezentujących spółki.

Z jakimi sprawami udać się do notariusza?

Do kancelarii notarialnej w Szczecinie można udać się w celu uzyskania w formie aktu np. intercyzy, umowy kupna-sprzedaży (w tym także przedwstępnej) domu, mieszkania, działki lub innej nieruchomości, pełnomocnictwa do prowadzenia niektórych czynności prawnych, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu czy umowy darowizny. Notariusz zajmuje się także sprawami spadkowymi.

Co powinno znaleźć się na akcie notarialnym?

W tym dokumencie powinny znaleźć się takie dane jak: dokładny dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu (nazwa i adres biura notarialnego), dane urzędnika państwowego, który go sporządza oraz osób, biorących udział w czynności prawnej (imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsca zamieszkania i adresy siedzib). Obowiązkowo muszą się w nim znaleźć: zapis, że akt odczytano, przyjęto i podpisano oraz podpisy stron i notariusza.

Jakie dokumenty są potrzebne do notariusza?

Mając na uwadze, że przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących w niej udział na podstawie dokumentów przewidzianych prawem, należy ze sobą zabrać np. dowód osobisty, paszport, kartę pobytu lub inny dokument tożsamości (w szczególnych przypadkach). Jest to warunek konieczny, by przystąpić do sporządzania aktu notarialnego.

Od czego zależy koszt czynności notarialnych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, notariusz może pobierać opłaty. Ich wysokość co do zasady zależy od wartości czynności notarialnej. Im jest droższa, tym stawka jest wyższa. Są jednak takie sprawy, w których wysokość taksy nie zależy od ich wartości. Dotyczy to np. sporządzenia testamentu, potwierdzenia dziedziczenia albo małżeńskich umów majątkowych.

Na czym polega tajemnica czynności notarialnych u notariusza?

Jako prawnik notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Objęte są nią wyłącznie informacje, które są bezpośrednio powiązane z podjętymi czynnościami notarialnymi. Oznacza to, że wiadomości, które zostały pozyskane podczas wstępnych konsultacji, nie podlegają takiej ochronie. Z obowiązku zachowania tajemnicy urzędnik jest zwolniony w momencie, kiedy staje jako świadek przed sądem.

Czy notariusz udziela porad prawnych?

W niektórych, wyjątkowych sytuacjach po pomoc prawną można zgłosić się do biur notarialnych. Jednak nie jest to taka porada, jaką można otrzymać u adwokata czy radcy prawnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, notariusz ma obowiązek udzielić stronom niezbędnych wyjaśnień co do dokonywanych czynności notarialnych, czyli wskazać, jakie będą ich skutki prawne.