Notariusz Szczecin
Przemysław Guckler

Notariusz Przemysław Guckler

Czynności notarialne Szczecin

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), a ponadto, w wypadkach określonych w powyższej ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny.

Katalog czynności notarialnych

Do katalogu czynności notarialnych zawartych w art. 79 Prawa o notariacie należy przede wszystkim sporządzanie: aktów notarialnych; aktów poświadczenia dziedziczenia; poświadczeń doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów (w tym protokołów dziedziczenia, organów spółek, spółdzielni), przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów czy danych na informatycznych nośnikach danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a także sporządzanie z dokonanych już aktów wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów. Do czynności dokonywanych przez notariusza należy również sporządzanie na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów a także dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne w Szczecinie – w jakim języku?

Co do zasady Notariusz dokonuje czynności w języku polskim, jednakże na żądanie strony danej czynności Notariusz może dokonać jej dodatkowo w języku obcym – w takim przypadku – dokonywania czynności w języku obcym – konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego danego języka.
Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w siedzibie swojej kancelarii, w sytuacji jednak gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności – czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.
Opłaty za poszczególne czynności notarialne reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku. Notariusz Szczecin Przemysław Guckler.