Notariusz Szczecin
Przemysław Guckler

Notariusz Przemysław Guckler

Opłaty

Za poszczególne czynności notarialne opłaty reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy Notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku. Notariuszowi zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności.
W wyżej wspomnianym Rozporządzeniu określone są stawki maksymalne, jakie każdy Notariusz może pobrać za konkretną czynność. Najogólniejsza stawka za czynności notarialne określana jest na podstawie wartości przedmiotu czynności notarialnej i w zależności od niej, stawki taksy kształtują się następująco:

– do 3.000 zł – 100 zł,


– powyżej 3.000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3.000 zł,


– powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł,


– powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30.000 zł,


– powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60.000 zł,


– powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,


– powyżej 2.000 000 zł – 6.770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7500 zł.
Za poszczególne czynności powołane w § 6 Rozporządzenia, maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej powyżej.

Istnieją również maksymalnie określone kwotowo stawki taksy notarialnej od konkretnych czynności i tak dla przykładu stawka za: umowę majątkową małżeńską wynosi 400 zł, za testament 50 zł, za testament zawierający zapis windykacyjny 150 zł, za pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności to kwota 30 zł, natomiast już takie zawierające umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności –  100 zł, za sporządzenie wypisu, odpisy czy wyciągu z aktu notarialnego Notariusz pobierze opłatę w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę, za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem również 6 zł za każdą stronę.

Pamiętać należy, iż do każdego wynagrodzenia obliczonego na podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku należy dodać należny podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w stawce 23%.
Za czynności dokonywane poza siedzibą Kancelarii wynagrodzenie Notariusza może być zwiększone maksymalnie za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu o kwotę 50 zł w porze dziennej oraz o 100 zł w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.